Mobiiliparkki

Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: mobiiliparkki@victoriamedia.fi

Market-Visio: Nokian kännykät hiipuvat, Lumia ylivoimainen yrityksissä

nokia_e65_1

 

Viime vuonna Suomen kännykkämarkkinat kasvoivat lähes viisi prosenttia

Suomen matkapuhelinmarkkinoilla on nopeasti tapahtunut täydellinen vallanvaihdos, Android-alusta johtaa sekä kokonaismarkkinassa että älypuhelinten markkinaosuudessa.  
Tablettimyynnin kasvu jatkuu vahvana. Mobiiliverkon ja kiinteän verkon palvelut kääntyvät laskuun.

Suomen tietoliikennemarkkinan tilanne näyttää synkältä. Markkinan arvo tippui vuonna 2013 lähes kuusi prosenttia ja laskusuhdanne tulee jatkumaan loivasti myös vuosien 2014-2016 aikana. Tietoliikennemarkkinan koko päätyy ennusteen mukaan vuoden 2014 lopussa noin 3,9 miljardiin euroon.

Pääanalyytikko Saija Ahlgren toteaa: ”Perinteisen tietoliikenteen parissa operaattorit eivät kasvua saa, ainoa kisa käydään markkinaosuuksista. Verkot vaativat investointeja, mutta lisätuloja ei ole saatavissa. Elleivät operaattorit kykene uudistumaan riittävän nopealla tahdilla ja riittävän ennakkoluulottomasti, käy tuloksen tekeminen pian mahdottomaksi.”

Vielä vuonna 2013 älypuhelinmyynti oli alan valopilkkuna. Markkina alkaa kuitenkin saturoitua, keskimääräiset laitehinnat laskevat joten myös laitemarkkina alkaa kääntyä laskusuuntaiseksi.

Suomen matkapuhelinmarkkinan kasvu oli lähes 5 % vuonna 2013. Usean peräkkäisen kasvuvuoden jälkeen markkinoilla tapahtuu tänä vuonna käänne, matkapuhelinmarkkina kääntyy laskuun. Volyymien kasvun pysyessä lähellä nollaa sekä laitteiden keskimääräisen hinnan yhä tippuessa ennuste tälle vuodelle näyttää 7,5 % laskua.

Tablettimarkkinoiden raju kasvu ylitti kaikki ennusteet vuonna 2013. Euromääräinen kasvu oli lähes 100 % ja varsinkin volyymeissa mentiin reippaasti aiempien arvioiden yli. 2014 tablettien euromääräinen markkinaennuste tasoittuu mutta volyymeissa aletaan kolkutella miljoonan myydyn laitteen rajaa.

Nokian matkapuhelimet dominoivat aiemmin täysin Suomen markkinassa mutta tilanne on muuttunut nopeasti. Symbian-laitteet häviävät kokonaislaitekannasta vauhdilla ja tilalle tulee lähinnä Android-laitteita. Myös uusien älypuhelimen myynti keskittyy vahvasti Android-leiriin. Android-alustan ennustetaan nappaavan yli 50 % osuuden älypuhelimista vuonna 2014.

Microsoftille siirtyneellä Lumia-tuoteperheellä on kuitenkin vankka kannattajakunta suomalaisissa yrityksissä ja julkishallinnon organisaatioissa.
”Lumia-sarjan laaja tuotekategoria sekä Windows-ympäristöön integroituminen pitää Windows Phone -alustan yrityskäytössä täysin ylivoimaisena”, kertoo Marketvision johtava analyytikko Toni Nygrén.

Yrityskäytössä Windows Phone -alusta pitää vahvaa otettaan 55 % markkinaosuudella. Android- ja iOS-alustat jakavat seuraavat sijat lähes tasan Androidin hienoisessa 22 % johdossa.

Marketvision toteuttaman ”Suomen tietoliikennemarkkinat 2012-2016” -tutkimuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen tietoliikennemarkkinoiden arvosta ja markkinoiden arvon kehityksestä vuoteen 2016 saakka. Tietoliikennemarkkinoiden arvolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa loppukäyttäjäkulutusta, joka muodostuu rahamäärästä, jonka yritykset, muut organisaatiot ja kuluttajat käyttävät tietoliikennepalveluihin ja laitteisiin kotimaassa. Esimerkiksi operaattoreiden tekemät infrastruktuuri-investoinnit eivät näy luvuissa, sillä näiden investointien vaikutus arvoon syntyy organisaatioiden ja kuluttajien maksaessa palveluntarjoajien palveluista.

Tutkimuksessa tarkastellaan erikseen kiinteän verkon ja mobiiliverkon palveluiden sekä päätelaite- ja puhejärjestelmämyynnin kehitystä. Tutkimuksessa arvioidaan myös, mitkä tekijät vaikuttavat tietoliikennemarkkinoiden kehitykseen kasvua edistäen ja hidastaen.

Matkapuhelinten muistikorteista voidaan periä yksityistä kopiointia koskeva hyvitysmaksu – EUT:n julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

2_137339-1000x1000

Julkisasiamies Villalón on antanut 18.6.2014 ratkaisuehdotuksensa asiassa C-463/12 (Copydan Båndkopi v. Nokia Danmark A/S). Asiassa tulkitaan tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2001/29/EY (jäljempänä tietoyhteiskuntadirektiivi, 5. artiklan 2. kohdan b alakohta).

Copydan Båndkopi on ääni- ja videotallenteiden oikeudenhaltijoita edustava organisaatio, joka kerää, hallinnoi ja jakaa Tanskan tekijänoikeuslain 39 §:ssä tarkoitettuja yksityistä kopiointia koskevia maksuja. Nokia Danmark A/S (Nokia Danmark) myy Tanskassa matkapuhelimia ja niihin tarkoitettavia muistikortteja elinkeinonharjoittajille, jotka myyvät niitä edelleen. Copydan Båndkopin mielestä muistikortit kuuluvat yksityistä kopiointia koskevan hyvitysmaksujärjestelmän soveltamisalaan, joten organisaatio nosti 19.4.2012 kanteen Nokia Danmarkia vastaan. Kanne nostettiin Itä-Tanskan muutoksenhakutuomioistuimessa (Østre Landsret), joka esitti asiassa ennakkoratkaisupyynnön Euroopan unionin tuomioistuimelle (EUT).

Tuomioistuin esitti EUT:lle yhteensä kuusi ennakkoratkaisukysymystä, jotka julkisasiamies järjesteli kolmeen ryhmään. Ensimmäisellä kysymyssarjallaan ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedusteli EUT:lta lausuntoa periaatteesta, jonka mukaan matkapuhelinten muistikorteista peritään yksityistä kopiointia koskeva maksu. Toisella kysymyssarjalla ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, miten sen luettelemat eri tekijät, jotka liittyvät muun muassa kappaleiden lähteeseen tai teknisten suojatoimenpiteiden olemassaoloon, vaikuttavat yksityistä kopiointia koskevaan maksujärjestelmään. Ennakkoratkaisupyynnön kolmannella kysymyssarjalla EUT:lta pyydettiin opastusta yksityiskohtaisista järjestelyistä, joiden mukaisesti yksityistä kopiointia koskeva maksu voidaan periä.

Ensimmäisen kysymyssarjan osalta julkisasiamies katsoi, että on kiistatonta, että matkapuhelinten muistikortteja voidaan käyttää kappaleiden valmistamiseen teoksista tai muusta suojatusta aineistosta. Sillä perusteella yksityistä kopiointia koskevan maksun periminen näistä välineistä voi olla lainmukaista, kunhan maksun perimisen ja muistikorttien yksityiseen käyttöön tarkoitettujen kappaleiden valmistamiseen liittyvän oleellisen käytön välillä on yhteys. Lisäksi julkisasiamiehen mukaan eri oikeudenhaltijaryhmien ja suojatun aineiston käyttäjien välinen oikeudenmukainen tasapaino on turvattava. Muistikorttien ensisijaisella tai pääasiallisella käyttötarkoituksella ei ole tässä yhteydessä merkitystä.

Toisen kysymyssarjan osalta julkisasiamies ehdotti, että direktiiviä 2001/29 tulkitaan siten, ettei se ole esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan yksityistä kopiointia koskeva maksu peritään myös silloin, kun yksityiseen käyttöön tapahtuvasta kappaleen valmistamisesta aiheutuu vain vähäistä vahinkoa oikeudenhaltijoille. Julkisasiamies katsoi myös, ettei tehokkaiden teknisten suojaustoimenpiteiden käyttäminen tai käyttämättä jättäminen vaikuta tietoyhteiskuntadirektiivin mukaisen yksityistä kopiointia koskevan maksun perimiseen.

Viimeisen kysymyksen osalta julkisasiamies katsoi, että sopivan hyvityksen rahoittamiseen osoitettu yksityistä kopiointia koskeva maksu voidaan periä kappaleen valmistamiseen tarkoitetuista välineistä niiden valmistajilta ja maahantuojilta, jos nämä voivat tosiasiassa vyöryttää maksun käyttäjille. Lisäksi silloin, kuin välineet ostetaan selvästi muuhun tarkoitukseen kuin yksityiseen käyttöön tapahtuvaa kopiointia varten, tulee maksu palauttaa valmistajille ja maahantuojille.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus luettavissa Curia-tietokannasta: Ratkaisuehdotus C-463/12

Sonera vaihtaa lankaverkon yhteyksiä langattomiksi Lammilla, Hattulassa ja Iittalassa

Sonera vaihtaa syksyllä lankaverkon yhteyksiä langattomiksi Lammilla, Hattulassa ja Iittalassa. Toimintavarmempiin ja vikasietoisempiin mobiiliyhteyksiin siirtyminen koskee noin sataa asiakasta.

Vanhat lankapuhelinlinjat ovat käyneet monin paikoin tarpeettomaksi, kun Sonera on laajentanut matkaviestinverkkojaan ja asiakkaiden määrä lankaverkossa on tasaisesti vähentynyt. Nykyiset 3G- ja 4G-verkot tarjoavat toimintavarmempia ja edullisempia puhelin- ja laajakaistayhteyksiä asiakkaille. Langattomiin palveluihin siirtyminen vähentää ukkosesta ja myrskyistä johtuvia vikoja ja katkoksia ja alentaa asiakkaiden kustannuksia.

Sähkölinjojen maakaapeloinnin yhteydessä Sonera vaihtaa lankaverkon yhteyksiä langattomiksi Hämeenlinnan alueellaLammilla, Hattulassa ja Iittalassa. Syksyllä toteutettava vaihdos koskee noin 100 asiakasta. Kaikkiin asiakkaisiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä muutosta valmisteltaessa.

Muutostöitä tehdään siten, että lankaliittymät poistuvat käytöstä 30.9.2014. Kaikissa tilanteissa varmistetaan, että asiakkailla on käytössään toimivat langattomat yhteydet ennen kuin vanhoja yhteyksiä poistetaan käytöstä. Soneran pylväät ja kaapelit kierrätetään asianmukaisesti. Sonera vastaa jatkossakin siitä, että asiakkailla on toimivat ja nykyaikaisen tietoyhteiskunnan edellyttämät yhteydet käytössään.

Soneran asiakkaiden liittymät toimivat samalla hinnalla Baltiassa ja pohjolassa kuin kotimaassa

9117ae93e45b4660_800x800ar

Matkapuhelimen ja mobiilinetin käyttö on nyt entistä edullisempaa myös koko Euroopassa. Soneran asiakkaiden puheluiden, tekstiviestien ja mobiilinetin hinnat laskevat Euroopassa 1. heinäkuuta 2014.

Uusi hinta puheluille Suomeen, oleskelumaahan tai muihin Euroopan maihin on 0,2356 €/min. Puhelun vastaanotto maksaa 0,062 €/min ja tekstiviestin lähetys 0,0744 €/kpl. Hinnoittelu koskee koko Eurooppaa sekä Venäjää.

Sonera on tuonut pitkäjänteisesti edullisempia verkkovierailuhintoja asiakkaidensa hyödynnettäväksi. Kaikki Sonera Sopivaja Sonera Yhdessä -liittymäpaketit toimivat pohjolassa ja Baltiassa samalla hinnalla kuin kotimaassa Suomessa.

Asiakas voi siis käyttää liittymäpakettiinsa kuuluvat puheminuutit, tekstiviestit ja netin missä tahansa seitsemässä pohjolan ja Baltian maassa ilman ulkomaan käytön lisämaksua.

Puhelimen ja tabletin nettikäyttö on ulkomaillakin huoletonta päiväkaton ansiosta

Soneran Netti ulkomailla -hinnoittelumalli on edullinen ja turvallinen tapa käyttää nettipalveluita kännykällä, tabletilla tai läppärillä ulkomailla. Nettikäytölle on päiväkohtainen maksukatto, jota suuremmaksi lasku ei voi asiakkaan tietämättä kasvaa.

Lisäksi Soneran asiakkailla on liittymissään oletuksena maailmanlaajuinen tiedonsiirron käyttökatto, joka on 62 euroa. Kaikkien Soneran asiakkaiden nettikäyttö loppuu siis tähän rajaan, ellei itse määrittele käyttökattoa korkeammaksi.

Euroopan ja Venäjän Netti ulkomailla -hinnat laskevat 1.7.2014. Uusi päiväkohtainen maksukatto on 2,99 €, johon kuuluu 50 megatavua nettikäyttöä. Maksukattoon asti yhden megatavun hinta on 0,248 euroa. Pohjolassa ja Baltiassa Netti ulkomailla -hinnoittelu koskee asiakkaita, joilla ei ole Sonera Sopiva -liittymää tai Sonera Yhdessä -palvelua.

Kaikki ilmoitetut hinnat ovat verollisia kuluttajahintoja. Uudistamme myös yritysasiakkaidemme Netti ulkomailla -hinnoittelumallia: jatkossa yritysasiakkaidemme päiväkohtaiseen maksukattoon Euroopassa ja Venäjällä kuuluu 100 megatavua nettikäyttöä. Lisätietoja yritysasiakkaiden ulkomaanhinnoittelusta: www.sonera.fi/yrityksille/matkalla

Matkapuhelimen käyttö ulkomailla kuluttaja-asiakkaille: www.sonera.fi/matkalla

Edullinen 4G-puhelin LG F70 saapuu Suomeen

cwtfg6v5zodm5u2rksjr

HELSINKI, 24. kesäkuuta 2014 – LG Electronics lanseeraa Suomessa uuden 4G-puhelimen, LG F70 D315. Puhelin on viime vuonna lanseeratun myyntimenestyksen Optimus F5 -mallin seuraaja. F70-mallissa on edeltäjäänsä suurempi näyttö, tehokkaampi akku, neliytiminen prosessori ja uusin Android-käyttöjärjestelmä. Lisäksi puhelimessa on joukko älykkäitä toimintoja, jotka tekevät puhelimen käyttämisestä sekä helppoa että hauskaa.

– Vuonna 2013 lanseerasimme LG Optimus F5 -mallin, ensimmäisen koko kansan 4G-puhelimemme. Nyt olemme erittäin iloisia voidessamme esitellä F-sarjan seuraavan mallin, LG F70. Puhelimessa on 4,5 tuuman näyttö ja erittäin tehokas akku. Voit siis nauttia 4G-yhteydestä ja käyttää puhelimen toimintoja pidemmällä latausvälillä, kertoo Susanne Persson, LG Electronicsin älypuhelimista vastaava asiantuntija Pohjoismaissa.

LG F70 on täydellinen puhelin käyttäjälle, joka haluaa kohtuuhintaisen ja tyylikkään 4G-älypuhelimen suurella näytöllä. Viiden megapikselin kamera ja 4,5 tuuman näyttö sopivat täydellisesti valokuvaamiseen ja kuvien katselemiseen sekä suoratoistoon ja netissä surffailuun nopeassa 4G-verkossa.

Helpompaa ja hauskempaa älykkäillä toiminnoilla
LG F70 on varustettu LG:n uudella Knock Code -toiminnolla, jolla käyttäjä voi herättää sekä avata puhelimen napauttamalla neljään eri kohtaan näytöllä. Luonnollisesti LG F70 -mallissa on myös muut vuoden 2014 suositut toiminnot, kuten Guestmode, QMemo, QuickRemote ja Plug&Pop. GuestModella voit asettaa puhelimeesi kaksi erilaista graafista lukituskuviota. Yksi kuvio avaa puhelimen kokonaan, kun taas toinen kuvio avaa puhelimen rajoitettuun käyttöön ilman pääsyä esimerkiksi tekstiviesteihin tai sähköpostiin.

LG F70 on varustettu Easy Home UI -käyttöjärjestelmällä, joka on mainio vaihtoehto älypuhelimiin tottumattomille. Älypuhelimen käyttöön siirtyminen on helpompaa, koska käyttöjärjestelmä on suunniteltu toimimaan kuten vanhemmat matkapuhelimet. Käyttäjä voi siis valita modernin älypuhelinkäyttöjärjestelmän ja yksinkertaisen matkapuhelinkäyttöjärjestelmän välillä.

LG F70 -mallissa on 4 GB käyttömuistia, jota voi helposti kasvattaa 32 GB:llä erikseen ostettavalla Micro SD -kortilla. Näin puhelimessa on riittävästi tilaa kuville, videoille ja muulle sisällölle.

Tekniset tiedot

·  Prosessori: 1.2 GHz Quad Core

·  Verkko: HSPA+ 42 Mbps (900/1900/2100), Cat.4 LTE (800/900/1800/2600)

·  Näyttö: 4,5 tuuman IPS WVGA (800 x 480)

·  Kamera: 5.0 MP AF, jossa LED-salama (+ eteen suunnattu VGA-kamera)

·  Muisti: 4 GB eMMC (Micro SD aina 32 GB asti)/1 GB RAM

·  Langaton yhteys: A-GPS, Wi-Fi. Bluetooth 4.0, USB 2.0 High Speed, NFC, DLNA

·  Akku: 2440 mAh

·  Käyttöjärjestelmä: Android 4.4 KitKat

·  Väri: valkoinen ja musta

Hinta ja saatavuus
LG F70 on saatavilla nyt verolliseen suositushintaan 239 euroa.